Stanovy spolku Järgen family, z.s

Stanovy spolku Järgen family, z. s.

I. Název, forma a sídlo

Spolek Järgen family, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Mimoňská 142, 471 27 Stráž pod Ralskem.

II. Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, neziskovým společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeném za účelem podpory talentované mládeže, kulturních a sportovních aktivit, komunitního centra, pomoci zvířatům v nouzi, zajištění technické pomoci pro místní spolky, organizace a členy spolku, spolupráci s Městským úřadem Stráže pod Ralskem a jiných volnočasových aktivit svým členům.

III. Základní účely spolku

 • osobní rozvoj členů spolku
 • podpora projektů a činností směřující k osobnímu rozvoji členů spolku
 • podpora a pořádání kulturních a společenských akcí
 • tvorba a podpora volnočasových a sportovních aktivit
 • realizace komunitního centra
 • podpora občanské společnosti, podpora sportovců a umělců z řad občanů obce Stráž pod Ralskem a okolí
 • ochrana zvířat, pomoc zvířatům v nouzi, vedení dětí, mládeže a spoluobčanů směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě
 • spolek prostřednictvím svých aktivit podporuje rozvoj ekologického myšlení a prevenci sociálně patologických jevů u mladých lidí
 • ochrana životního prostředí
 • poskytování informací o dění v obci Stráž pod Ralskem
 • spolupráce s Městským úřadem Stráž pod Ralskem
 • spolupráce s ostatními organizacemi a spolky na aktivitách směřujících k rozvoji a zvelebování obce Stráž pod Ralskem
 • aktivní realizace projektů k podpoře vytyčených cílů
 • získávání grantů a dotací pro realizaci vytyčených cílů
 • zajištění technické pomoci pro místní spolky, organizace a členy spolku

IV. Formy činnosti spolku

 • činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí, obecním úřadem a jinými subjekty
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře), kulturních, sportovních a jiných akcí
 • pomoc zvířatům v nouzi
 • účast na řízeních Městského úřadu Stráž pod Ralskem, při nichž mohou být dotčeny zájmy spolku nebo občanů
 • zajištění technické pomoci pro místní spolky, organizace a členy spolku

V. Členství ve spolku

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činností přípravného výboru. Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství není věkově omezeno. Členství vzniká dnem, kdy člen rady spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a emailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. O přijetí může rozhodnout člen rady samostatně.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,                                         
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.                                                                          

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí, zaměstnanosti, soběstačnosti, nezávislosti, sociálních, hospodářských aj. potřeb členů spolku a občanů,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

VI. Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím či vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

VII. Seznam členů

Spolek vede za účelem evidence svých členů a brigádnické činnosti jejich neveřejný seznam. Seznam členů spolku obsahuje údaje o řádných členech. Seznam členů je veden v písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Člen je veden v seznamu členů po dobu jednoho roku od zániku členství. Na údaje vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

Údaje ze seznamu členů spolku jsou využívané primárně pro potřeby interního chodu spolku
a jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů spolku, které jsou definované těmito stanovami. Dále pak jsou údaje zpracovávané za účelem splnění nezbytných právních povinností, především pro potřeby vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů ve smyslu zákona o účetnictví, v platném znění. Za zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů je zodpovědný předseda spolku.

V seznamu členů se o členovi vedou tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, poštovní a elektronická doručovací adresa, telefonní kontakt, rok vzniku členství ve spolku, typ vykonávané funkce ve spolku.

Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů se provádí na základě usnesení rady spolku poté, co se dozví o vzniku nebo zániku členství nebo o změně údajů zapsaných v seznamu členů. Zápisy, změny a výmazy v seznamu členů provádí předseda.

Člen je povinen oznámit členské schůzi nebo výboru spolku každou změnu údajů evidovaných
v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.

Seznam členů je zpřístupněn pouze členům spolku po předchozím souhlasu předsedy spolku, a to v sídle spolku nebo v jiném místě, které určí předseda. Předseda je zároveň odpovědný za jeho ochranu a bezpečné uložení a je pověřen ke komunikaci s dozorovým úřadem.

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly na základě žádosti člena změněny nebo vymazány. Na místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, manželka, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

VIII. Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.

Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Každý člen má jeden hlas.

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.           

Není-li členská schůze či shromáždění delegátů schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Schází se dle potřeby, zejména proto, aby:

 • schválila stanovy a případné změny stanov,
 • stanovila výši členských příspěvků
 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
 • zvolila čestné členy spolku
 • rozhodla o vyloučení člena spolku,
 • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.                                                                                                                                                  
 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 • Zvolila na pětileté funkční období radu spolku, případně tuto radu doplnila nebo odvolala.
 • Určila koncepci činnosti spolku na další období

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku.

 1. Rada spolku je šestičlenná a složena z předsedy a místopředsedů. Rada je volena členskou schůzí nebo shromážděním delegátů a to veřejnou volbou na období 5 let.

Rada spolku se schází dle potřeby a je svolána předsedou nebo jím pověřeným členem rady spolku. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno víc jak 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

Na jednání rady spolku jsou podle potřeby přizváni delegáti

 1. Statutárním orgánem spolku je rada spolku tj. předseda a místopředsedové. Předseda je oprávněn jednat za spolek samostatně ve všech věcech. Místopředsedové jsou oprávněni jednat za spolek minimálně ve dvou a též ve všech věcech.

Předseda je volený radou spolku na pětileté funkční období.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

 1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen nadpoloviční většinou hlasů rady spolku a jeho mandát trvá do odvolání radou spolku.

Delegát svolává schůzky pracovních skupin.

Delegát přenáší do rady spolku stanoviska schůzek pracovních skupin, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupin informuje členy spolku o jednání rady spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

IX. Vedlejší hospodářská činnost

Poskytování pomoci při organizaci kulturních, volnočasových a sportovních akcí či jejich pořádání spolkem, prodej ručně vyráběných výrobků či služeb, zajištění technické pomoci pro místní spolky, organizace a členy spolku.

X. Hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • Veškerý zisk získaný z vedlejší hospodářské činnosti bude použit pro fungování spolku.
 • S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

XI. Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 8. 12. 2018.

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajského soudu v Liberci

Text stanov ke stažení

Sdílení